Terug naar startpagina Oud-leerlingbond Logo olb-smi Sint-Maarteninstituut

Dagelijks bestuur olb-smitis
Tijdschrift Kontakt olb-smitis
Jaarlijks banket olb-smitis
Contactinformatie olb-smitis
Nuttige links olb-smitis

 

Algemene Privacyverklaring
Oud-leerlingenbond SMI-TIS-SJI

De Oud-leerlingenbond SMI-TIS-SJI (hierna OLB) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als OLB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Een Data Protection Officer (DPO) is aangesteld.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens :

OLB
Esplanadeplein 6
9300 Aalst
info@olb-smitis.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Als oud-leerling SMI-TIS-SJI, bestuurslid, vrijwilliger, sympathisant of sponsor worden uw persoonsgegevens door de OLB verwerkt voor het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven en ledenboekjes van de OLB en dit om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de OLB.

Voor bovenstaande doelen kunnen wij uw persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoon, e-mail) vragen, verzamelen, opslaan en verwerken.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft worden niet  aan derde partijen verstrekt.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit voor de werking noodzakelijk is. Hiervoor wordt uw schriftelijke toestemming gevraagd.

Bewaartermijn

De OLB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kan met ons contact opnemen via hogervermelde contactgegevens.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Wijziging privacyverklaring

De OLB kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op deze website of in een nieuwsbrief.

created by MVC-webdesign Oud-leerlingenbond Sint-Maarteninstituut (SMI) / Technisch Instituut Sint-Maarten (TIS)
Sint-Jozefinstituut (SJI)